មេរៀនទី ៦: ប្រើ Lens អ្វី សម្រាប់ថតរូបប្រភេទណា? ខ្ញុំប្រើ តែ ២ ទេ

Camera’s Lens Explanation in Khmer