មេរៀនទី៣: រើសកន្លែង និង ពេលវេលាសម្រាប់ថតរូបនាពេលថ្ងៃលិច

How to select the place and time for sunset photography in Khmer?