មេរៀនទី២: របៀបកែរូបមនុស្សជាមួយទេសភាពខាងក្រៅ និង ការប្រើខ្សែកោងក្នុងកម្មវីធី Adobe Photoshop

Retouching technique outdoor portrait’s background and how to use Curves function in photoshop