មេរៀនទី១: របៀបធ្វើឱ្យពពកលេចចេញពណ៌ស្អាត និង កែរូបថ្ងៃរះ

Landscape photo editing and technique in Khmer